Persondatapolitk

Dataansvar

BERA Stilladser behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller hvordan BERA Stilladser behandler personoplysninger.

For at beskytte personoplysninger bedst muligt, vurdere vi løbende hvor høj risikoen er for at databehandlingen kan påvirke de grundlæggende rettigheder om beskyttelse.

Gennemgående for vores databehandling er, at BERA Stilladser kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser i forhold til drift og kundeservice. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige i forhold til de angivne formål. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere har et formål.

BERA Stilladser behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

BERA Stilladser tilstræber, at:

 • Alle oplysninger behandles lovligt, med rimelighed og gennemsigtighed.
 • Informationen om oplysningerne skal være let tilgængelig og der oplyses om formål med indsamling, behandling og videregivelse.
 • Oplysningerne begrænses til det der er nødvendigt for at opfylde formål/opgaveløsning.
 • Oplysningerne skal være rigtige og ajourførte. Hvis det viser sig, at oplysningerne er urigtig, skal de som udgangspunkt slettes eller berigtiges.
 • Opbevaring af oplysninger sker på forsvarlig og sikker vis, så oplysningerne beskyttes mod uautoriseret og ulovlig behandling, samt sikring af at oplysningerne ikke går tabt eller beskadiges. Når oplysningerne ikke længere er nødvendige vil de blive slettet.

Kontaktoplysninger og ansvar

BERA Stilladser A/S er dataansvarlig og vil derfor sikre, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivning, samt på rimelig og forsvarlig vis.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:
BERA Stilladser A/S
Håndværkervej 30
9000 Aalborg
Tlf. 98 12 34 11
E-mail: info@berastilladser.dk

Indsamling og behandling af følgende personoplysninger

Det er nødvendigt for BERA Stilladser, at indsamle og behandle en lang række personoplysninger i forbindelse med udlejning og opstilling af stilladser, projektering, service, samt i forbindelse med tilbudsgivning og forespørgsel på opgaver og der tilhørende administrativt arbejde.

BERA Stilladser indsamler derfor personoplysninger, når du afgiver en ordre til os eller forespørger på tilbud, hvad enten det er som privat, som firma, offentlig institution/virksomhed. Indsamling og behandling af oplysninger kan ligeledes forekomme i forbindelse med forespørgsel via anden entreprenør, klage og/eller interaktion med BERA Stilladser på anden vis.

BERA Stilladser indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, modtagelse af ansøgning til stillinger – både opfordret og uopfordret ansøgninger.

Private kunder, virksomheder og offentlige institutioner/virksomheder

BERA Stilladser indsamler og behandler følgende type oplysninger:

 • Kundeoplysninger: navn, adresse, projektadresser, mailadresser, telefonnumre, m.fl.
 • Betalings- og faktureringsoplysninger.
 • Almindelige personoplysninger, herunder telefonisk henvendelser, klager, ændringer og andre relevante oplysninger.
 • Registrerings- og kontaktoplysninger, andre kontaktpersoner, stilling og funktion, særlige forhold, m.m. Stamoplysninger om fysiske og praktiske forhold på adresser og lokaliteter, herunder
 • opmåling af bygninger, facader og adgangsforhold.
 • Følsomme personoplysninger, i form af helbredsoplysninger, der har betydning for opgaveudførelse kan forekomme, men yderst sjældent.
 • Trafik- og brugsdata vedr. BERA Stilladsers hjemmeside
 • Cookies via Google Analytics

BERA Stilladser modtager i daglig drift, personoplysninger om kunder og adresser, hvem for og hvor, der skal udføres stilladsarbejde og i forbindelse med tilbudsgivning og opsøgende salg.

BERA Stilladser håndtere trafik- og brugsdata, samt cookies via tredjepart leverandører, f.eks. via Google Analytics. Nogle cookies er nødvendige for hjemmesidens funktionalitet og indstilling. Hvis vi bruger cookies til andre og særlige formål bliver du informeret om anvendelse og formålet medat indsamle data via cookies.

Ansatte medarbejdere og jobansøgninger

BERA Stilladser indsamler og behandler følgende oplysninger for ansatte medarbejdere:

 • Navne, adresser og kontaktoplysninger
 • Bankoplysninger
 • Skatteoplysninger
 • Pensionsoplysninger
 • E-mail-adresser
 • Kontaktoplysninger til nærmeste pårørende
 • Uddannelse- og kursus dokumentation
 • Kørekortoplysninger
 • Erfaring og tidligere kvalifikationer
 • CPR-nummer
 • Helbredsoplysninger, som er relevant for jobbet.


Oplysninger om medarbejdere anvendes kun i forhold til den aktuelle drift, lønudbetalinger, skatteindberetninger osv.

Uddannelsesoplysninger, erfaring og tidligere kvalifikationer kan anvendes i forbindelse med dokumentation til brug for tilbudsgivning m.m.

Ved særlige opgaver inden for Forsvaret, skal der i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse udleveres personoplysninger for både medarbejder og evt. ægtefælle/samlever.

Jobansøgninger opbevares i op til 24 mdr.

Samtykke

Oftest vil BERA Stilladsers behandling af personoplysninger være baseret på andet lovligt grundlag end samtykke. Derfor indhentes der normalt ikke samtykke, når der indsamles, modtages og behandles personoplysninger i forbindelse med daglig drift og service.

Der indhentes ikke samtykke hos ansatte og jobansøgere, men der oplyses og orientres til medarbejdere og jobansøgere om brug af personoplysninger. Det sker via udlevering af eller henvisning til denne persondatapolitik før, under eller i forbindelse med ansættelsen.

Alle personoplysninger, som indsamles og behandles, er nødvendige for at BERA Stilladser kan udføre aktuelle opgaver inden for BERA Stilladsers driftsområder.

BERA Stilladser indhenter ikke samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive oplysninger, som f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

BERA Stilladser indhenter derfor kun samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt. Hvis samtykke indhentes, er det frivilligt om du vil give dette.

Før vi placere cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden at indhente samtykke.

Videregivelse af personlige oplysninger

BERA STILLADSER kan videregive personoplysninger til:


 • Interne afdelinger og relaterede selskaber.
 • Betroede tredjemænd, der er nødvendige for at opfylde aftaler om levering, betaling og servicering, herunder inkasso og retslige instanser.
 • Eksterne samarbejdspartnere, der leveres administrativ assistance til BERA Stilladser og hvor der er indgået en databehandleraftale.
 • Oplysninger til Skat og pensionsselskaber i forbindelse med lønudbetaling og pensionsopsparing til medarbejdere.
 • I forbindelse med tilbudsgivning og licitationstilbud, kan oplysninger om medarbejdernes kvalifikationer blive videregivet til udbyder/aktuel kunde. Aktuelle medarbejdere, vil blive orienter herom, godkende oplysningerne og afgive samtykke inden oplysningerne videregives.
 • Trafik- og brugsdata, som indsamles via BERA Stilladsers hjemmeside, kan videregives til ekstern leverandør af hjemmeside og anvendes kun til servicering og optimering af BERA Stilladsers hjemmeside.
 • Cookies, som er nødvendige til sikring af funktionalitet og indstillinger indhentes der ikke samtykke til.

Brug af databehandlere
BERA Stilladser anvender eksterne virksomheder til blandet andet at håndtere it-systemer, hjemmesider og forskellige opgaver inden for miljø, arbejdsmiljø, revision, salg og marketing.

Disse virksomheder er databehandlere og handler alene på BERA Stilladsers instruks og efter indgåelse af en databehandleraftale.

Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med BERA Stilladser og er underlagt fortrolighed om disse

Opbevaring og sletning af personlige oplysninger

BERA Stilladser har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder, som afhænger af den enkelte opgave og oplysningernes oprindelse og oplysningsgruppe (kunder, samarbejdspartnere, ansatte).

Oplysningerne opbevares og behandles primært i virksomhedens økonomisystem og i almindelig anvendt office-programmer.

Det tilstræbes, at oplysningerne så vidt muligt opbevares og behandles elektronisk, men i forbindelse med ordreudførelse og timerapportering, vil enkelte oplysninger blive printet og opbevaret på papir.

BERA Stilladser opbevarer oplysningerne så længe det skønnes nødvendig i forhold til drift og legitime formål.

Sikkerhed
BERA Stilladser har gennemført passende teknisk og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

BERA Stilladser evaluerer løbende procedurer for behandling og opbevaring af personoplysninger.

Behandling og opbevaring sker i hht. gældende lovgivning, interne persondatapolitik og god etik, samt i fht. praktiske, fysiske og økonomiske forhold.

Opbevaring af oplysninger sker på forsvarlig og sikker vis, så oplysningerne beskyttes mod uautoriseret og ulovlig behandling, samt sikring af at oplysningerne ikke går tabt eller beskadiges.

BERA Stilladser rådfører sig løbende og tilkøber ekstern assistance i forbindelse med IT-sikkerhed og opbevaring

Sletning af personoplysninger
Dine personlige oplysninger vil blive gemt, indtil du anmoder os om at slette dem.

For afgivne ordrer vil dette dog tidligst ske 5 år efter udløbet ad det kalenderår, hvor fakturering har fundet sted i hht. bogføringsloven.

I særlige tilfælde vil oplysningerne blive gemt i en længere periode, hvis det skønnes at have et driftsmæssigt og legitimt formål.

BERA Stilladser sletter dine personoplysninger, når det skønnes, at de ikke længere har et driftsmæssigt og legitimt formål for BERA Stilladser

Rettigheder

Oplysningerne som vedr. ordre, opgaver og tilbud, vil ikke blive slette før BERA

Stilladser skønner det er relevant, men du kan til en hvert tid indhente oplysninger herom, ved at sende en mail med dit ønske til den dataansvarlige.

BERA Stilladser kan dog oplyse om, at du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når der behandles personoplysninger om dig/jer:

 • Retten til at blive oplyst om behandling af data
 • Retten til indsigt i egne personlige oplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du/I kan gøre brug af ovenstående rettigheder, herunder at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger ved at henvende dig/jer til BERA Stilladsers dataansvarlige. Kontaktoplysningerne findes under den dataansvarliges oplysninger.

Oplysninger som vil fremgå af BERA Stilladsers fakturerings- og økonomisystem, opbevares minimum 5 år i hht. bogføringsloven.

Revidering af persondatapolitkk

BERA Stilladser forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne persondatapolitik fra tid til anden, Ved ændringer vil datoen på første side blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på BERA Stilladsers kontor og hjemmeside.

Efter anmodning kan BERA Stilladsers persondatapolitik fremsendes på mail.